H a f j e l l P a n o r a m a

Hytteeierforeningen

Organisasjonsnummer: 990 438 676

Introduksjon

Introduksjon

Velkommen til hjemmesiden for hytteeieforeningen Hafjell Panorama

Her finner du informasjon fra styre i Hytteeierforeningen, våre vedtekter, årsmøte, veiavtale etc.

Vår mailadresse er: hytteeierforeningen@hafjellpanorama.no


Værmeldingen for Hafjell finner du her Hafjellværet

Flere aktuelle nettsteder finner du under "Nyttige linker "

Informasjon til medlemene

Brann i restavfallsbeholder på miljøtorget - melding fra GLØR

Informasjon til medlemene


Hei

De siste to ukene har det vært to tilfeller av brann i restavfallsbrønner ved Hafjell Panorama miljøtorg.

I begge tilfellene er årsaken at noen har ment at det er helt greit å kaste varm aske, eller varm ved i disse brønnene, noe enhver med litt fornuft i hodet må forstå ikke er greit.

Vi ønsker at dere formidler dette til deres hytteeiere, og at de selv har ansvaret for å finne en løsning for å ta vare på asken eller veden trygt (event. anskaffe seg brannsikker beholder) inntil en er helt sikker på at den er kald. Da først er det greit å helle den i en plastpose og kaste den i restavfallsbrønnene. Dette gjelder selvsagt også om de har lånt bort eller leid bort hytten, eier er ansvarlig.

I begge de nevnte tilfellene greide brannvesenet og våre mannskaper og berge selve brønnen, i et tilfelle gikk det helt greit, i det andre tilfellet må sekken byttes. Dettemedførte selfølgelig kostnader, samt ekstraarbeid og reparasjon som burde være helt unødvendig.

Over sees noen bilder fra hendelsen.

Mvh

Lars-Helge Engmo

GLØR IKS

Saksbehandler


Slik vil vi ikke ha det

Det er utrolig hva enkelte finner på å kaste i beholderene, og like utrolig hva enkelte lemper fra seg utenfor.

-det bidrar til forsøpling av området

-styret må bruke av fellesskapets penger for å få dette fjernet


Informasjon til medlemene

Vi ber om at alle bidrar til at vi har det ryddig på miljøtorget - ingen ting skal frasettes utenfor brønnene. Bygningsavfall og annet avfall som ikke er papp, papir eller restavfall i poser skal taes med og event. leveres på GLØR i Øyer. Sjekk åpningstider i lenken under.

click here


Tips vedrørende takstige

Takstige til pipa for feier er et krav fra brannvesenet for alle hytter med takvinkel over 6 grader, d.v.s. for alle hytter i Hafjell Panorama, selv de med torvtak:

Godkjent takstige, f.eks. Jemtland, fåes kjøpt på byggevareutsalg i distriktet, f.eks Gausdal Landhandleri her på Øyer eller Lillehammer.

Stigen selges i elementer a 1,15 m som skrues sammen til riktig lengde. I tillegg til nødvendig antall stigeelementer trenger du en innfestningspakke.

Det finnes også en egen innfestningspakke for torvtak. Alle nødvendige skruer og bruksanvisning medølger.

For tretak eller shingel må det brukes en egnet tettemasse for skruehullene, anbefalt Tec7 Roof.

Dersom du trenger hjelp til montering kan du kontakte vår brøyteansvalige Gunnar Bjørge (900 47 874) eller Hafjell Hytteservice (951 74 823).


Grunneiere av friområder i Hafjell Panorama

Kartet under fanen "Hytteområde" som viser grunneiere i vårt hytteområde viser seg å ha oppgitt feil grunneier på side 2. Dagens grunneier her er Sondre Stubrud, samme adresse. Øyer kommune har bekreftet at de øvrige grunneiere som er oppgitt på kartene stemmer.


Protokollen fra årsmøte 2016

Protokollen fra årsmøte i Hytteeierforeningen Hafjell Panorama finner du her

Årsmøte vedtok nye priser for veivedlikehold vist i fanen "Vedtekter - priser".

Medlemer av nytt styre og valgkomite er vist i fanen "Kontakt"


Innkalling til Årsmøte 2016

Invitasjonen til årsmøte i Hytteeierforeningen Hafjell Panorama 2015-2016 finner du her

Årsmøte finner som vanlig sted på Pellestova onsdag 23. mars kl. 18:00.


Takstige nå påkrevd for alle hyttetak i Øyer

Følgende informasjon er motatt fra Magne Marsetein, Lillehammer Region brannvesen:


Jeg var med på et årsmøte i påsken 2014 hvor spørsmål om taksikring kom frem. Der lovte jeg at krav om takstige på torvtak ikke ville bli stilt som krav så lenge jeg var leder av avdelingen. Men ting endrer seg, både innad i organisasjon og ved endring av regelverk. Vi er også blitt kjent med mye nytt og meget godt egnet taksikringsutstyr som kan anbefales.

Det er også slik at vi har i ettertid hatt uhell med fall fra tak, noe som medfører at vi måtte gå igjennom våre HMS rutiner, og endre de slik at vi tilfredsstiller alle krav til oss som arbeidsgiver. Og endringen førte bl.a. til at alle tak skal ha taksikringsutstyr. Med andre ord kan jeg ikke innestå for den lovnaden som ble gitt påsken 2014.

Det finnes imidlertid et lite unntak fra taksikringskravet, og det er når takvinkelen er under 6 grader.


Mvh

Magne Marstein

Leder forebyggende avdeling

Lillehammer Region brannvesen


Marsteins komplette redgjøresle finner du her


Vennligst husk å MELDE ADRESSEENDRINGER til hytteeierforeningen@hafjellpanorama.no, alternativt til forretningsfører bjorn.vidar.granum@nordea.no

Vår forretningsfører opplever at svært mange utsendelser av faktura for årskontigent og veivedlikehold kommer i retur grunnet feil adresse! Han ber derfor om at alle som har skiftet hjemmeadresse i løpet av siste år sender en mail om dette.


Nye søppelcontainere

På miljøtorget har nå GLØR fått på plass nye nedgravde søppelcontainere. Plassen ser nå ryddig og fin ut, og det henstilles til alle hytteeiere at vi holder den slik. Det skal ikke plasseres defekte hvitevarer, brunevarer, møbler, byggeavfall og annet skrot rundt containerne. Det er kun restavfall, papp og papir, glass og metallemballasje som skal kastes i riktig container på miljøtorget. Større ting må hver hytteeier få frakte bort, f.eks. til GLØR - som har oppe hver tirsdag og fredag.


Felling av trær i Hafjell Panorama

som tidligere påpekt må felling av trær utenom egen tomt avtales med grunneier. En oversikt over alle grunneiere av friområdene våre er lagt ut under avsnitt "Hytteområde". MERK: Det er Hytteeierforeningen, d.v.s. vi hytteeiere, som er grunneier i friområdene rundt nedfartsløypa merket med lys blå i kartet, så her er felling av trær opp til oss selv!


Vegetasjon i Hafjell Panorama

Fra starten av var store deler av Hafjell Panorama preget av snauhogst, spesielt nord på feltet. Etter hvert gror det til med busker og trær, noe som er positivt for skjerming for vind og vær. Men for tett tilvekst skjermer også for sol og utsikt. Styret i HHP oppfordrer derfor hytteeierne om å holde tilveksten på et akseptabelt nivå slik at vi ikke mister "panoramaeffekten" i området.

Det er den enkelte hytteeier som styrer tilveksten på egen tomt. Merk at felleing av trær på friområdene må avklares med grunneier. Du finner en oversikt over grunneiere av friområder her


Veivedlikeholdsavtalen finner du her . Avtalen ble i årsmøte 2013 vedtatt fornyet for tre år, d.v.s. til 2016.


Elektronisk kommunikasjon - rask og billig

Som informert på tidligere årsmøter vil styre kun benytte hjemmesiden for informasjon til medlemene. Alle medlemmer bes derfor om å sjekke hjemmesiden fra tid til annen. Medlemmer som har registrert sin e-mail-adresse (ca. 75 %) vil når det er lagt ut vesentlig ny informasjon på hjemmesiden få en påminnelse om dette.

Kun årlig giro for årskontigent/veivedlikehold/brøyting vil nå bli sendt ut med brevpost.Tomtekart

Melding av adresseendring eller salg

Har du fått ny hjemmeadresse, solgt eller kjøpt hytte eller tomt i Hafjell Panorama, vennligst fyll inn skjema på denne linken og send inn. Melding om endring til Hytteeierforeningen Hafjell Panorama

NB: Husk å oppgi adressen dette gjelder i Hafjell Panorama


Startsiden | Hytteområde | Årsmøte | Vedtekter- priser | Veivedlikehold | Nyttige linker | Kontakt | Top
© Copyright Hytteeierforeningen Hafjell Panorama , all rights reserved.